Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Studio Y-nique en de cliënt waarop Studio Y-nique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. INSPANNINGEN STUDIO Y-NIQUE

Studio Y-nique zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Studio Y-nique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhinderingen voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Studio Y-nique, door middel van een e-mail (info@studio-ynique.nl) of telefonisch(0614489482). Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Studio Y-nique het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt bereken. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Studio Y-nique de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Studio Y-nique moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de studio.

4. BETALINGEN

Studio Y-nique vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Studio Y-nique vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en online.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. PERSONEEL IN DE STUDIO

Studio Y-nique heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Studio Y-nique dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de studio medewerkers van de studio niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de studio.

6. PERSONEELSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet Studio Y-nique voor/tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Studio Y-nique neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem(klantenkaart). Studio Y-nique behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De studio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Lees hier meer met betrekking tot de privacywet en Studio Y-nique.

7. GEHEIMHOUDING

Studio Y-nique is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Studio Y-nique verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Studio Y-nique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Studio Y-nique is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Studio Y-nique is niet aansprakelijk voor verlies, dief- stal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

9. GARANTIE

Studio Y-nique geeft de cliënt afhankelijk van de behandeling een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de (kunst)nagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 • De cliënt andere producten dan de door de Studio Y-nique geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de (kunst)nagels .
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

De bovengenoemde regels gelden voor alle behandelingen binnen Studio Y-nique.

10. BESCHADIGING EN DIEFSTAL

Studio Y-nique heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De studio meldt diefstal altijd bij de politie.

11. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk , doch binnen vijf werkdagen na ontdekking (schriftelijk) gemeld worden aan de eigenaar van Studio Y-nique en de behandelende stylist. Indien een klacht gegrond is, zal Studio Y-nique de klacht snel, zorgvuldig en naar vermogen behandelen en de behandeling opnieuw verrichten of herstellen. De cliënt zal het betaalde bedrag voor de gedane behandeling nooit terug kunnen vorderen.

12. NAIL-ART

Indien Studio Y-nique een voorbeeld toont van een aan te brengen nail-art ontwerp, dan geldt dit slechts als voorbeeld. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet en kan niet identiek (te) zijn aan het getoonde voorbeeld. Dit geldt ook voor voorbeelden die de cliënt zelf meeneemt naar de salon.

Het copyright op aangebrachte nail-art motieven berust bij Studio Y-nique. Indien de cliënt de aangebrachte nail-art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Studio Y-nique. Studio Y-nique mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de studio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

14. RECHT

Op elke overeenkomst tussen de Studio Y-nique en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

15. REGELS IN DE SALON

 • Roken is niet toegestaan in de salon. Dit kan voor of na de behandeling buiten
 • Zonder overleg met de nagelstudio worden er niet meerdere mensen, huisdieren of kinderen meegenomen naar de afspraak. Het is mogelijk één introducee mee te nemen naar de salon, dit moet echter vooraf gemeld worden.
 • Acryl- of gelnagels worden niet gezet onder de 16 jaar, noch met toestemming van de ouders. Studio Y-nique mag bij twijfel om een identiteitsbewijs vragen.
 • Shellac wordt met toestemming van de ouders gezet onder de 16 jaar, echter vervalt hierbij de garantie omdat Studio Y-nique niet kan garanderen dat het resultaat gelijk is dan aan iemand boven de 16 jaar.

16. NAGELBIJTARRANGEMENT

 • Het bedrag voor het nagelbijt arrangement dient in 1x betaald te worden tijdens de eerste afspraak(Check-up).
 • De kosten voor de intake vallen buiten het arrangement en dienen tijdens de afspraak voldaan te worden
 • Bij het tijdig stopzetten van de behandelingen krijgt de klant geen geld terug.
 • Alle afspraken worden tijdens de eerste behandeling gemaakt om er zeker van te zijn dat de planning uitkomt.
 • Tussentijdse reparaties of behandelingen worden apart afgerekend.

17. BRUIDSARRANGEMENTEN

 • Voor het komen op locatie geldt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer.
 • U ontvangt per mail een factuur, deze  zal een week(7 dagen) voor de grote dag betaald moeten worden aan Studio Y-nique.
 • De intake/proef afspraak vindt plaats bij Studio Y-nique in de salon
 • Nail-Art wordt tijdens de arrangementen apart gerekend