fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Studio Y-nique en de klant waarop Studio Y-nique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Aansprakelijkheid
Studio Y-nique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de studio.

Studio Y-nique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Studio Y-nique is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Studio Y-nique biedt iedere klant de mogelijkheid tot een gratis patch test om eventuele allergieën uit te sluiten voorafgaand aan een behandeling. Studio Y-nique is daarom ook niet aansprakelijk voor eventuele allergische reacties op de gebruikte producten.

Studio Y-nique is niet aansprakelijk voor eventuele schade na een behandeling of door schade veroorzaakt buiten de salon. De klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de nazorgtips die Studio Y-nique biedt.

Afspraken
De klant moet verhinderingen voor een afspraak zo spoedig mogelijk, tot uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Studio Y-nique. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Studio Y-nique het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening. 

Wanneer de klant, of een ander persoon in het huishouden, een infectie of een heftige griep heeft, neemt de klant vroegtijdig (uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak) contact op met Studio Y-nique om de afspraak te verplaatsen. Voor de veiligheid van zowel Studio Y-nique als haar klanten kan een afspraak bij ziekte niet doorgaan. Bij een niet vroegtijdig afmelden of verplaatsing van de afspraak wordt in dit geval de helft van het behandelbedrag in rekening gebracht. Komt de klant toch ziek naar de afspraak, dan mag Studio Y-nique de afspraak deze terplekke annuleren en/of verplaatsen. Hier worden de volledige kosten wel in rekening gebracht.  

Kom op tijd! Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Studio Y-nique de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag berekenen. Is de klant na 15 minuten nog niet op komen dagen, dan wordt de volledige afspraak geannuleerd en wordt ook het gehele bedrag in rekening gebracht. 

Beide partijen hoeven zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de studio.

Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de studio het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Beschadiging en diefstal
Studio Y-nique heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De studio meldt diefstal altijd bij de politie.

Betalingen
De prijzen van zowel behandelingen als producten zijn voor de klant in te zien via www.studio-ynique.nl/tarieven. De vermelde prijzen zijn inclusief het vastgestelde btw-percentage. Studio Y-nique meldt prijswijzigingen 14 dagen voor de ingangsdatum aan klanten die staan ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Betalen is mogelijk via contante betaling, pin of betaalverzoek.

De klant betaald voor de tijd, vakkennis, product en andere uitgave van Studio Y-nique om de behandeling te kunnen uitvoeren. Op geen enkele voorwaarden wordt er een terugbetaling gedaan om redenen van service en producten.

Designs
Indien Studio Y-nique een voorbeeld toont van een behandeling, dan geldt dit slechts als voorbeeld. Het uiteindelijke resultaat hoeft en kan niet identiek zijn aan het getoonde voorbeeld. Dit geldt ook voor voorbeelden die de klant zelf meeneemt naar de salon.

Het copyright op aangebrachte behandelingen berust bij Studio Y-nique. Indien de klant de behandelingen laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Studio Y-nique. Studio Y-nique mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Garantie
Is de klant niet tevreden over de behandeling, dan dient de klant binnen 72 uur na de afspraak contact op te nemen met Studio Y-nique, zodat dit besproken kan worden en eventueel aanpassingen gedaan kunnen worden als de onvrede wordt veroorzaakt door falend product of een verkeerde applicatie.

Studio Y-nique geeft de klant afhankelijk van de behandeling een week (7 dagen) garantie. Eventuele garantie vervalt indien:

 • De klant in de tussentijd is behandeld door een andere salon.
 • De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De klant de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 • De klant andere producten dan de door de Studio Y-nique geadviseerde heeft gebruikt voor onderhoud.
 • De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd.
 • De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Geheimhouding
Studio Y-nique is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Studio Y-nique verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Inspanningen Studio Y-nique
Studio Y-nique zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Studio Y-nique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, binnen vijf werkdagen na ontdekking (schriftelijk) gemeld worden aan Studio Y-nique. Indien een klacht gegrond is, zal Studio Y-nique de klacht snel, zorgvuldig en naar vermogen behandelen. De klant zal het betaalde bedrag voor de gedane behandeling nooit terug kunnen vorderen (lees Betalingen).

Leeftijd

 • Acryl- of gelnagels worden niet gezet onder de 18 jaar (tenzij anders besproken).
 • De Lash Lift behandelingen worden niet uitgevoerd onder de 18 jaar.
 • Studio Y-nique vraagt altijd naar de geboortedatum en mag bij twijfel om een identiteitsbewijs vragen.
 • Shellac wordt met toestemming van de ouders gezet onder de 18 jaar, echter vervalt hierbij de garantie omdat Studio Y-nique niet kan garanderen dat het resultaat gelijk is dan aan iemand boven de 18 jaar.

Personeel in de studio
Studio Y-nique heeft het recht om zonder vooroverleg met de klant bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Studio Y-nique dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De klant zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de studio medewerkers van de studio niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Studio Y-nique.

Persoonsgegevens & privacy
De klant voorziet Studio Y-nique voor/tijdens de samenwerking van alle gegevens, waarvan de studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Studio Y-nique neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Studio Y-nique behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De studio zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Lees hier meer met betrekking tot de privacywet en Studio Y-nique.

Recht
Op elke overeenkomst tussen de Studio Y-nique en de klant is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Roken
Roken is tijdens de behandelingen en in de salon niet toegestaan.

Veiligheid

 • Zonder overleg met de nagelstudio worden behandelingen alleen 1 op 1 uitgevoerd.  
 • Wegens veiligheidsovertuigingen zijn kinderen in de salon niet toegestaan.

De waardering van rigtsje.nl/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.7/10 gebaseerd op 6 reviews.
Scroll naar boven

Wij gebruiken cookies, als je doorgaat met het gebruik van de website ga je hiermee akkoord. Privacy Policy

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten